Nieuwe stappen in ontwikkeling FNV-locatie Middelland

Woningcorporatie GroenWest, BAM Wonen en de gemeente Woerden hebben nieuwe stappen gezet op weg naar mogelijke nieuwbouw op de voormalige FNV-locatie in Woerden. GroenWest en BAM Wonen willen het huidige FNV-pand aan de Houttuinlaan slopen en er 265 nieuwe appartementen bouwen. Het gaat om 82 sociale huurwoningen en 183 middeldure huur- en mogelijk koopwoningen. De gemeente is blij met het initiatief, omdat het voorziet in een dringende behoefte aan woningen voor met name starters. Tegelijkertijd zorgt het voor minder leegstaande kantoorruimte. Al met al een mooie start van de transformatie van Middelland tot een gemengd stedelijk gebied.

Gasloos wonen in aantrekkelijk gebied
Er is afgesproken dat de appartementengebouwen gasloos worden en in een aantrekkelijke openbaar toegankelijke ruimte zullen staan. Dit past binnen de campusopzet zoals verwoord in de Ontwikkelingsvisie Middelland. Het parkeren is gepland in een garage, waarbij de ambitie is deze circulair te realiseren.

Gebiedsfonds Middelland
Een nog in te stellen gebiedsfonds speelt een belangrijke rol in de herontwikkeling van Middelland als bedrijventerrein naar woongebied. Dit gebiedsfonds Middelland wordt gebruikt voor de investeringen in het openbaar gebied. Bijvoorbeeld om de inrichting van de openbare ruimte geschikt te maken om er prettig te wonen, maar ook om verkeersroutes aan te passen en Middelland beter te verbinden met andere delen van de stad.

Het college stelt aan de gemeenteraad voor om € 500.000,-- in dit fonds te investeren. Dit moet dienen als aanjager voor de herontwikkeling van Middelland-Noord naar een gemengd stedelijk woongebied. Verder leveren de initiatiefnemers een financiële bijdrage en worden met de provincie afspraken gemaakt over een bijdrage aan het fonds. De realisatie van de plannen kan daarmee snel dichterbij komen.

Voortvarende planning
De komende periode staat in het teken van een nadere uitwerking en vormgeving van de plannen. De start bouw is onder voorbehoud van instemming van de gemeenteraad en besluitvorming door de initiatiefnemers. De raad buigt zich naar verwachting komende maanden over het voorstel. De eerstvolgende stap is de koop van het FNV-pand door GroenWest en het aangaan van een exploitatieovereenkomst tussen gemeente en de betrokken partijen.