Nieuwe prestatieafspraken 2018-2022: gematigde huurverhogingen en verdere groei sociale voorraad

De gemeente Utrecht, de corporaties en de huurdersorganisaties hebben overeenstemming bereikt over de jaarlijkse actualisatie van de prestatieafspraken. Deze worden in de tweede week van januari ondertekend. Net als vorig jaar staan gematigde huurverhogingen en meer sociale huurwoningen centraal.

De huurmatiging bij de corporaties wordt in 2018 verder doorgezet. Corporaties passen voor huishoudens met een laag inkomen een huurverhoging toe tot maximaal de inflatie. In 2013 was de gemiddelde stijging van de huurprijs bij corporaties nog 5 procent; naar verwachting ligt de maximale huurstijging in 2018 voor de doelgroep rond de 1,4 procent bij een te verwachten inflatie van 1,5 procent.

De corporaties gaan door met het zogenoemd passend toewijzen: huurders die recht hebben op huurtoeslag betalen een huur tot maximaal de huurtoeslaggrens. Gemeente, corporaties en huurders zijn in september 2017 gestart met een proef (tijdelijke) huurverlaging voor huurders met de laagste inkomens in relatief dure corporatiewoningen. De proef wordt na twee jaar geëvalueerd. Het voornemen is om dit beleid structureel te maken als de evaluatie aantoont dat het effectief is.

 

Meer sociale huurwoningen

Begin 2016 werd de groei van de voorraad sociale huurwoningen van de vijf corporaties tot 2020 nog ingeschat op 1.200 woningen. De gemeenteraad drong aan op het vinden van locaties voor 600 extra woningen. De huidige inschatting, inclusief 'zachte planvoorraad' is dat we voor de periode 2016-2020 uitkomen op 1.800 à 1.900 woningen. Met deze extra woningen is de verwachting dat de voorraad sociale huurwoningen de komende vijf jaar (in de periode 2018 tot 2023) toeneemt met ongeveer 2.000 woningen. Corporaties en gemeenten zullen zich daarnaast inspannen om niet alleen voldoende bouwlocaties voor sociale huur te vinden, maar ook het begrip 'sociale huur' nader in te vullen met het oogmerk om betaalbare woningen met voldoende kwaliteit te realiseren.

 

Zonnepanelen en afkoppeling van het gasnetwerk

Utrecht won begin deze maand de Stookjerijk-Trofee als gemeente met de groenste prestatieafspraken. De meeste corporaties gaan in 2020 een gemiddelde energie-index van 1,3 halen. Een aantal corporaties, zoals Bo-Ex en GroenWest, gaat de komende periode flink wat zonnepanelen aanleggen. Ook gaan corporaties inzichtelijk maken welke investeringen nodig zijn voor het realiseren van een energieneutrale voorraad in 2030. Bij de meeste nieuwbouwprojecten wordt al ingezet op energieneutraal en gasloos. Mitros, Portaal en Bo-Ex doen ook mee met de plannen voor Overvecht-Noord, waar bestaande woningen op termijn van het gas worden afgekoppeld.

 

Overige afspraken

De corporaties gaan zich inspannen om komend jaar 75 betaalbare wooneenheden ter beschikking te stellen aan kwetsbare jongeren. Ook brengen de corporaties het huidige aanbod van geschikte woningen voor gezinnen met gehandicapte kinderen beter in beeld. In 2018 onderzoeken partijen hoe scheefwonen verminderd kan worden, bijvoorbeeld via de inzet van jongerencontracten. Tot slot zal de positie van huurders die in aanmerking komen voor een sociale huurwoning, maar niet voor huurtoeslag, in beeld worden gebracht. Aanleiding daarvoor zijn signalen van huurders dat deze doelgroep in de knel komt.

 

Dit is een gezamenlijk persbericht van de gemeente Utrecht, woningcorporaties en huurdersorganisaties.