HV Weidelanden zoekt een voorzitter en bestuursleden

Wat doet de huurdersvereniging?
Wij vinden het belangrijk om huurders te betrekken bij wat wij doen. Daarom werken we met een klankbordgroep die uit actieve huurders bestaat en met werkgroepen die samen met GroenWest werken aan (nieuw) beleid. Ook werken we hard aan de contacten met bewonerscommissies en natuurlijk onze leden. Behalve met GroenWest overleggen we met de vier gemeenten in ons werkgebied over het volkshuisvestingsbeleid. We hebben een invloedrijke rol en een belangrijke taak en dat vraagt van ons specifieke kwaliteiten.

Wat zijn de opgaven?
De ontwikkelingen in de samenleving maken dat we als bestuur vooral bezig zijn met thema’s als duurzaamheid, nieuwbouw, betaalbaarheid, leefbaarheid en klanttevredenheid. Daarnaast willen we ons nog verder ontwikkelen op het betrekken van en communiceren met onze leden. 

Wat zoekt de huurdersvereniging?
Wij zijn op zoek naar enthousiaste mensen die een verbindende rol kunnen vervullen en streven daarbij diversiteit na in de samenstelling van het bestuur. Nieuwe bestuursleden zullen enige tijd onder begeleiding meedraaien in het bestuur om later in een Algemene Leden Vergadering tot bestuurslid te worden gekozen. Het is van belang dat u huurder bent bij GroenWest en lid bent van de Huurdersvereniging. 

Wat biedt de huurdersvereniging?
Wij bieden een uitdagende bestuursfunctie waarbij u invloed heeft op beleidszaken van GroenWest en op de volkshuisvesting binnen de gemeenten Woerden, Montfoort, De Ronde Venen en Utrecht. U heeft de mogelijkheid om cursussen te volgen voor het verkrijgen en actueel houden van kennis op het gebied van volkshuisvesting. Tevens ontvangt u een vrijwilligersvergoeding.  

Houdt u er rekening mee dat zitting in het bestuur een behoorlijke tijdsinvestering vraagt. We schatten in zo’n 4 tot 6 uur per week. Daarnaast moet u zich realiseren dat het vrijwilligerswerk is, maar niet vrijblijvend.

Heeft u belangstelling?
Stuurt u dan een e-mail met uw motivatie en persoonlijke gegevens naar de secretaris van de Huurdersvereniging Weidelanden, Aad Kruys via secretariaat@hv-weidelanden.nl. Als u vragen heeft over de vacatures, dan kunt u contact opnemen met Jan Peltenburg, de huidige interim-voorzitter, via telefoonnummer 0297 285455. Voor de vacature van voorzitter is een profielschets opgesteld, die u kunt opvragen bij de secretaris.