Huurverlaging

Als u eerder een inkomensafhankelijke huurverhoging heeft gehad en uw inkomen nu lager is, dan komt u misschien in aanmerking voor huurverlaging. Ook als uw huur door een reguliere huurverhoging hoger is dan € 752,33 (prijspeil 2021) en uw inkomen is gedaald, dan komt u misschien in aanmerking voor huurverlaging.

Uw inkomen kan lager zijn door het vertrek van iemand uit uw huishouden met een inkomen (bijvoorbeeld bij echtscheiding, bij overlijden of een inwonend kind dat is verhuisd). Ook kan uw inkomen lager zijn omdat u werkeloos bent geworden of met pensioen bent gegaan.

Veel gevraagd over Huurverlaging

Hoe kan ik huurverlaging aanvragen?

U kunt alleen schriftelijk een aanvraag voor huurverlaging doen bij ons.

Bij de aanvraag moet u ook bewijs leveren waaruit blijkt dat uw inkomen lager is dan € 56.430,- (peildatum 2021). Levert u in ieder geval een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente waar u woont en een inkomensverklaring van de Belastingdienst voor alle personen die op uw adres staan ingeschreven in. Uw aanvraag is pas compleet wanneer u de onderbouwing heeft aangeleverd. Dan gaat pas de termijn van twee maanden in.

Kan ik huurverlaging aanvragen op grond van inkomensdaling?

Als u eerder een inkomensafhankelijke huurverhoging heeft gehad en uw inkomen nu lager is, dan komt u misschien in aanmerking voor huurverlaging. Ook als uw huur door een reguliere huurverhoging hoger is dan € 752,33 (prijspeil 2021) en uw inkomen is gedaald, dan komt u misschien in aanmerking voor huurverlaging.

Uw inkomen kan lager zijn door het vertrek van iemand uit uw huishouden met een inkomen (bijvoorbeeld bij echtscheiding, bij overlijden of een inwonend kind dat is verhuisd). Ook kan uw inkomen lager zijn omdat u werkeloos bent geworden of met pensioen bent gegaan.

In dit document: Schema voor huurverlaging of -bevriezing kunt u kijken of u recht heeft op huurbevriezing of huurverlaging. U kunt hiervoor het schema gebruiken dat past bij uw huishoudgrootte.

Wanneer kom ik in aanmerking voor huurverlaging?

Wanneer u een inkomensafhankelijke huurverhoging heeft gehad en uw inkomen gedaald is.

In dit document: Schema voor huurverlaging of -bevriezing kunt u kijken of u recht heeft op huurbevriezing of huurverlaging. U kunt hiervoor het schema gebruiken dat past bij uw huishoudgrootte.

Uw inkomen kan lager zijn door het vertrek van iemand uit uw huishouden met een inkomen (bijvoorbeeld bij echtscheiding, een inwonend kind dat is verhuisd of bij overlijden). Ook kan uw inkomen lager zijn omdat u werkloos bent geworden of met pensioen bent gegaan.

Om hoeveel huurverlaging kan ik vragen?

Om een verlaging van maximaal twee inkomensafhankelijke huurverhogingen. Als u voor 1 juli 2020 een aanvraag voor huurverlaging indient, kunt u om verlaging van de inkomensafhankelijke huurverhoging van 2018 en 2019 vragen. Als het huishoudinkomen gedaald is tot onder de inkomensgrenzen voor de huurtoeslag, dan kunt u vragen om huurverlaging tot aan de liberalisatiegrens.


Voorbeeld: U heeft in 2019 een inkomensafhankelijke huurverhoging gekregen, omdat het huishoudinkomen in de hoogste categorie viel. In de loop van 2019 bent u met pensioen gegaan en daardoor is uw inkomen voor heel 2019 gedaald tot onder € 56.430,- (peildatum 2021). U kunt dan een verzoek tot huurverlaging doen, waarbij u moet aantonen dat uw inkomen onder € 56.430,- (peildatum 2021) ligt. Dit doet u door middel van een inkomensverklaring over 2019, die u in juni 2020 bij de Belastingdienst kunt opvragen. Als uw huishoudinkomen over 2019 inderdaad onder de grens is gekomen, dan wordt uw huur verlaagd naar de huur die u zou moeten betalen als uw huur niet inkomensafhankelijk was verhoogd, maar regulier. 

Is het mogelijk om een aanvraag voor huurverlaging te doen én bezwaar te maken tegen de huurverhoging?

Ja, dat is mogelijk. U kunt alleen schriftelijk bezwaar maken bij GroenWest. Let u er wel op dat uw bezwaar vóór 1 juli bij ons binnen is. Onder schriftelijk verstaan wij brieven en e-mails. 

Wij adviseren u gebruik te maken van het standaard bezwaarschrift van de Huurcommissie. Het formulier staat op www.huurcommissie.nl en kunt u openen via deze link: formulier bezwaarschrift jaarlijkse huurverhoging.

Huurders met een relatief hoge huur en laag inkomen kunnen een korting krijgen op de huurverhoging. Wij maken hiervoor gebruik van huurbevriezing en huurverlaging. Die regelingen hebben de Woonbond en de woningcorporaties met elkaar afgesproken in het Sociaal Huurakkoord. Huurbevriezing betekent dat de huurprijs niet wordt verhoogd (= bevroren). Huurverlaging betekent dat de rekenhuur (de huur waarvoor huurtoeslag kan worden aangevraagd) wordt verlaagd naar € 736,14. 

Klik op: Schema voor huurverlaging of -bevriezing In deze schema’s kunt u kijken of u recht heeft op huurbevriezing of huurverlaging. U kunt hiervoor het schema gebruiken dat past bij uw huishoudgrootte.

Kan ik huurverlaging voorstellen en later bewijsstukken daarvoor aanleveren?

Nee. U moet uw voorstel voor huurverlaging meteen onderbouwen met een uittreksel uit de Basisregistratie Personen van uw Gemeente (BRP-uittreksel, voorheen GBA-uittreksel) en inkomensverklaring van de Belastingdienst (voorheen IB-60). Levert bij voorkeur meer actuele bewijsstukken aan die aantonen dat u te maken heeft gehad met inkomensdaling.  Uw aanvraag is pas compleet wanneer u de onderbouwing heeft aangeleverd.

Ik ben het niet eens met de huurprijs in relatie tot de onderhoudsstaat van de woning. Wat kan ik doen?

Als u er met ons niet bent uitgekomen kunt u een verzoek indienen bij de Huurcommissie voor huurverlaging. De gegevens van de Huurcommissie zijn:

Postbus 16495
2500 BL Den Haag
telefoon: 0800-4887243
www.huurcommissie.nl

U kunt meer informatie teruglezen over het indienen van een klacht via de volgende link: Brochure Klachtencommissie door SWRU.

Gaat de huurverlaging met terugwerkende kracht in?

Nee. Als wij uw aanvraag voor huurverlaging toekennen, dan gaat de huurverlaging volgens de wet in werking twee maanden nadat u de aanvraag heeft ingediend. Wij laten de huurverlaging een maand nadat u de aanvraag heeft gedaan, ingaan.  

Op welk moment kan ik huurverlaging aanvragen?

Het hele jaar door. Als uw inkomen lager is door het vertrek van iemand uit uw huishouden, kunt u direct een aanvraag voor huurverlaging doen. Als uw inkomen lager wordt door bijvoorbeeld werkeloosheid of pensionering vragen wij (waarschijnlijk) om een definitief vastgesteld jaarinkomen. U kunt dan niet in alle gevallen direct een aanvraag doen.

In dit document: Schema voor huurverlaging of -bevriezing kunt u kijken of u recht heeft op huurbevriezing of huurverlaging. U kunt hiervoor het schema gebruiken dat past bij uw huishoudgrootte.

Het is niet mogelijk om huurverlaging aan te vragen als u in een vrije sector huurwoning woont. 

Kom ik in aanmerking voor huurverlaging als ik na 1 juli van dit jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereik?

Nee, u komt dan niet in aanmerking voor huurverlaging.

Kom ik in aanmerking voor huurverlaging als mijn huishouden na 1 juli dit jaar bestaat uit vier personen of meer?

Nee, u komt dan niet in aanmerking voor huurverlaging.